Wielkopolski Park Narodowy

16 kwietnia 1957 roku został założony Wielkopolski Park Narodowy. Mieści się on na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego, w odległości 15 km od aglomeracji poznańskiej. Swym obszarem obecnie zajmuje 75,84 tys. ha, a wraz z otuliną 14,84 tys. ha. Jego granice wytyczają miejscowości: Luboń, Mosina i Stęszew, układające się w trójkąt prostokątny. Obszar chroniony obejmuje swym zasięgiem południową część Pojezierza Poznańskiego, fragmenty Przełomu Warty i Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej.

Ma bardzo zróżnicowany krajobraz, który ostatecznie ukształtowany został w skutek działalności lądolodu skandynawskiego podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Powstały wtedy charakterystyczne jeziora rynnowe i wytopiskowe. Stosunkowo duży obszar zajmuje wysoczyzna morenowa Pojezierza Poznańskiego osiągająca wysokość 80-95 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie parku stanowi Morena Pożegowska z kulminacją Osowej Góry (132 m n.p.m.).

Park ustanowiono w celu ochrony przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej, a większość jego obszaru objęto ochroną częściową, dopuszczającą ingerencję człowieka. Na jego terenie znajduje się wiele jezior

(najbardziej znane to Góreckie i Łódzko-Dymaczewskie) i pomników przyrody — przede wszystkim są to dęby szypułkowe. Jest także rajem dla ornitologów, arachnologów i entomologów.

Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega kilka szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. W Jeziorach znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej WPN i Muzeum Przyrodnicze. Jest też sporo atrakcji turystycznych. Największą popularnością cieszą się: wieża widokowa w pobliżu Osowej Góry, wieża-mauzoleum Bierbaumów, a także studnia Napoleona. Wieżę widokową zbudowano na tzw. gliniankach w 2011 roku. Ma prawie 17 metrów wysokości i można z niej podziwiać panoramę Wielkopolskiego Parku Narodowego, Lubonia, Mosiny i Poznania. Wieża-mauzoleum Bierbaumów powstała pod koniec XIX w. w Szreniawie, najprawdopodobniej pierwotnie pełniąc rolę rodowej kaplicy grobowej. Obecnie jest częścią Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Studnia Napoleona usytuowana jest na zboczu Moreny Pożegowskiej. Według legendy korzystać miał z niej Napoleon Bonaparte przejeżdżający dwukrotnie przez Mosinę.