Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy (WPN), Jezioro Kociołek
Wielkopolski Park Narodowy (WPN), Jezioro Kociołek
fot. Waldemar Kubiak


16 kwietnia 1957 roku został założony Wielkopolski Park Narodowy. Mieści się on na  na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego, w odległości 15 km od aglomeracji poznańskiej. Swym obszarem obecnie zajmuje 75,84 tys. ha, a wraz z otuliną 14,84 tys. ha. Jego granice wytyczają miejscowości: Luboń, Mosina i Stęszew, układające się w trójkąt prostokątny. Obszar chroniony obejmuje swym zasięgiem Wysoczyznę Grodzką, fragmenty Przełomu Warty i w minimalnym stopniu Kotlinę Śremską.

Ma bardzo zróżnicowany krajobraz, który ostatecznie ukształtowany został wskutek działalności lądolodu skandynawskiego podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Powstały wtedy charakterystyczne jeziora rynnowe i wytopiskowe. Stosunkowo duży obszar zajmuje wysoczyzna morenowa Pojezierza Poznańskiego osiągająca wysokość 80-95 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie parku stanowi Morena Pożegowska z kulminacją Osowej Góry (132 m n.p.m.).

Park ustanowiono w celu ochrony przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej, a większość jego obszaru objęto ochroną częściową, dopuszczającą ingerencję człowieka. Na jego terenie znajduje się wiele jezior (najbardziej znane to Góreckie i Łódzko-Dymaczewskie) i pomników przyrody — przede wszystkim są to dęby szypułkowe. Jest także rajem dla ornitologów, arachnologów i entomologów.

Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega kilka szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. W Jeziorach znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej WPN i Muzeum Przyrodnicze. Jest też sporo atrakcji turystycznych. Największą popularnością cieszą się: wieża widokowa w pobliżu Osowej Góry, wieża-mauzoleum Bierbaumów, a także studnia Napoleona. Wieżę widokową zbudowano na tzw. gliniankach w 2011 roku. Ma prawie 17 metrów wysokości i można z niej podziwiać panoramę Wielkopolskiego Parku Narodowego, Lubonia, Mosiny i Poznania. Wieża-mauzoleum Bierbaumów powstała pod koniec XIX w. w Szreniawie, najprawdopodobniej pierwotnie pełniąc rolę rodowej kaplicy grobowej. Obecnie jest częścią Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Studnia Napoleona usytuowana jest na zboczu Moreny Pożegowskiej. Według legendy korzystać miał z niej Napoleon Bonaparte przejeżdżający dwukrotnie przez Mosinę.

Opracowała Agata Kubiak

Szukaj w galerii